Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Opleidingen

 Contractuele verbintenis en Aanmelding voor het seminar

 1. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen Beaujo en de in het aanmeldformulier genoemde opdrachtgever voor het seminar.
 2. De schriftelijke aanmelding is bindend.
 3. Indien 1 van de contractpartners verhinderd is om deel te nemen aan het gekozen seminar, is het deze toegestaan om een vervanger te benoemen die in haar plaats deelneemt.

Met de ondertekening van een schriftelijke toestemmingsverklaring van de betreffende persoon komt het contract tussen haar en Beaujo tot stand.

 1. Wanneer deelname aan het seminar door eender welke oorzaak geen doorgang kan vinden, zijn alle bedragen voor honoraria, verschotten en leveringen inclusief eventuele omzetbelasting zonder korting terstond opeisbaar op de afgesproken seminardatum. Het seminar kan overigens binnen een termijn van maximaal 3 maanden ingehaald worden. Na deze termijn vervalt elke aanspraak van de klant. Slechts eenmalige verschuiving van het seminar is mogelijk.
 2. Is een seminar geboekt zonder een vaste datum, is het totale bedrag van het seminar uiterlijk drie maanden na deze reservering verschuldigd. Hierna kan het seminar binnen een termijn van maximaal 3 maanden worden ingehaald.
 3. Betalingen
 4. Bij het afsluiten van het contract, dat wil zeggen na ontvangst van de deelnemerbevestiging of de factuur, moet gelijktijdig de aanbetaling worden voldaan.
 5. Het resterende bedrag is 7 dagen voor aanvang van het seminar verschuldigd voor betaling.

III. Annulering

Bedrijven hebben geen recht op annulering, voor hun geldt gewoon de (koop)overeenkomst. Alleen wordt hier verwezen naar een Duitse paragraaf terwijl wettelijk gezien de Wet Koop op Afstand (art.7:46a e.v. BW) Deze wet is een uitvloeisel van de Europese Richtlijn Consumentenrechten (97/7/EG).

 Herroepingsvoorwaarden.

Als consument heeft u het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons hierover schriftelijk, per post of per e-mail, te informeren.

De herroeping is te richten aan:

Beaujo· Beatrix Theis · Lösenbacherstrasse 15 · 58507 Lüdenscheid

Om de opzegtermijn te vrijwaren is het voldoende dat u ons uw kennisgeving over het uitoefenen van het herroepingsrecht, vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toezendt.

Gevolgen van de herroeping:

Bij herroeping van de overeenkomst zullen wij de door u aan ons betaalde bedragen binnen een termijn van 14 dagen restitueren, gerekend vanaf de datum dat uw kennisgeving bij ons binnengekomen is. Bij de restitutie hanteren wij dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke betaling.

 1. Annulering van deelname / Annuleringskosten
 2. Een annulering van deelname aan ons seminar na afloop van de herroepingstermijn moet schriftelijk plaatsvinden. Indien uw verklaring nog binnen de herroepingstermijn valt, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 3. Valt uw verklaring niet binnen de herroepingstermijn, worden de annuleringskosten als volgt berekend:

– administratiekosten ten bedrage van 25 Euro excl. BTW als we uw annulering meer dan 4 weken voor de start van het seminar ontvangen;

– 50% van het overeengekomen seminarbedrag, als we uw annulering tot 4 weken voor de start van het seminar ontvangen;

– 80% van het overeengekomen seminarbedrag, als we uw annulering minder dan 2 weken voor de start van het seminar ontvangen;

– 100% van het overeengekomen seminarbedrag, als we uw annulering minder dan 7 dagen voor de start van het seminar ontvangen.

– Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat u zich het recht voorbehoudt om aan te tonen dat uw annulering ons geen schade heeft berokkend of een aanzienlijk geringere hoeveelheid schade dan de beoogde bedragen.

 1. Voor de berekening van de annulering is het tijdstip van ontvangst van de beëindiging doorslaggevend.

 

 Garantie

Claims van de koper wegens materiaalgebreken vervallen 1 jaar na overdracht/levering van het object van aankoop aan de klant.

Dit is niet van toepassing op claims voor gebreken door consumenten en claims voor schade als gevolg van schade aan leven, lichaam of gezondheid en/of claims voor schade als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijke schade veroorzaakt door de leverancier. In dat opzicht zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

Algemeen

– We behouden ons het recht voor om het seminar te annuleren of uit te stellen tot een latere datum als de docent (door ziekte) verhinderd is of als er sprake is van overmacht.

– Als het aantal deelnemers te laag is, hebben wij het recht om het seminar te  annuleren tot 1 week voor het begin van het seminar. Het minimum aantal deelnemers wordt vermeld in ons seminarprogramma.

– Indien een seminar geannuleerd wordt, zullen wij de door u reeds betaalde bedragen restitueren.

– De instructies en aanwijzingen van de trainers tijdens de praktijkoefeningen moeten worden gevolgd.. De deelnemer is verplicht om het aan haar verstrekte model tijdens de praktijkoefeningen zorvuldig te behandelen.

– Alle aanvullende afspraken of nevenovereenkomsten moeten schriftelijk worden vastgelegd.

 

VII. Jurisdictie

Voor de juridische verduidelijking van meningsverschillen is de plaats van jurisdictie Lüdenscheid, Duitsland

 

Geldig zijn alleen de huidige Algemene Voorwaarden voor Seminars onder :www.beaujo.nl


Gerelateerde informatie:

Impressum | Privacy Verklaring